About Us

<h1>Tasha D. Bates</h1>

Tasha D. Bates

537 Turkey Pen Road

New York, NY 10038

Phone: 917-260-3130